• 03-79543106
  • WhatsApp: 018-2106106
Select Page

刚刚过去的双亲节,去到广场一定会看到按摩椅的优惠。你知道马来西亚按摩椅的渗透率不到5%吗?市场潜能那么大,竞争也跟着激烈,按摩椅公司要怎么突围而出呢?

嘉宾:Gintell Malaysia 董事經理拿督吳正益